Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020

Akritas: Αυξάνει μερίδια στην ξυλείαΗγετικό ρόλο στον κλάδο τεχνητής ξυλείας διατήρησε το 2019 η Βιομηχανία AKRITAS, η μόνη ελληνική βιομηχανία παραγωγής μοριοσανίδας, που ενισχύει σταθερά τα μερίδιά της έχοντας ταυτόχρονα προχωρήσει σε αναδιάρθρωση αγορών στόχων του εξωτερικού, διατηρώντας το εξωστρεφές της προφίλ.
Τον Σεπτέμβριο του 2019 ολοκληρώθηκε το σχέδιο αναδιάρθρωσης του δανεισμού της εταιρείας, ολοκληρώθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω καταβολής μετρητών και κεφαλαιοποίησης δανειακών υποχρεώσεων χωρίς δικαίωμα ψήφου, συνολικού ύψους 20,4 εκατ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα αναδιαρθρώθηκε ο δανεισμός της εταιρείας.
Ο κύκλος εργασιών κινήθηκε ελαφρά μειούμενος κατά -1%, φτάνοντας στα 28,8 εκατ. ευρώ, γεγονός το οποίο οφείλεται στην αναδιάρθρωση του μίγματος πωλήσεων. Πιο συγκεκριμένα, η μείωση κατά -5,9% των πωλήσεων μη επενδεδυμένης μοριοσανίδας καλύφθηκε από την αύξηση των πωλήσεων επενδεδυμένης μελαμίνης κατά 4,1%. Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, ο δείκτης EBITDA  (προσαρμοσμένος για τη μη ενσωμάτωση έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων επιβαρύνσεων) σε επίπεδο Ομίλου παρέμεινε στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το προηγούμενο έτος, καθώς διαμορφώθηκε σε -24.518 ευρώ έναντι 1.517 ευρώ το 2018. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι η σταθεροποίηση των αποτελεσμάτων διαμορφώθηκε παρά την αρνητική επίδραση από το υψηλό κόστος αγοράς ξυλείας το 1ο τρίμηνο του 2019 λόγω της αναγκαιότητας προμήθειας που προέκυψε εκείνη την περίοδο, και η οποία εκτιμάται σε περίπου 500.000 ευρώ.
Η πανδημία
Αναφορικά με το 2020, οι διαφαινόμενες αναπτυξιακές προοπτικές που παρουσίασε η ελληνική οικονομία ανακόπηκαν βίαια λόγω της πανδημικής έξαρσης του κορωνοϊού (COVID-19) ενώ πλέον καθίσταται προφανές ότι η ανάπτυξη της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας για το 2020 θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από τις επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση της εταιρείας παραμένει προσηλωμένη μεσοπρόθεσμα στην επίτευξη των στόχων του ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις της πανδημίας θωρακίζοντας την εταιρεία και αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις νομοθετικές παρεμβάσεις της ελληνικής κυβέρνησης.
Οι στρατηγικές προτεραιότητες
Στα πλαίσια αυτά, στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρίας αποτελούν:
-      Η προετοιμασία και επιχειρησιακός σχεδιασμός μέσω ανάπτυξης ενός ευέλικτου μοντέλου λειτουργίας για την αντιμετώπιση των συνθηκών που δύναται να προκύψουν  λόγω του κορωνοϊού (COVID-19)
-      Η περεταίρω ενίσχυση της κυρίαρχης θέσης στην Ελληνική Αγορά και  αξιοποίηση της προσβασιμότητας σε ξένες αγορές
-      Η περεταίρω βελτίωση του προϊοντικού μίγματος με ενίσχυση των πωλήσεων προϊόντων με αυξημένη προστιθέμενη αξία.
-      Η συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων στις αγορές α και β υλών με στόχο την εκμετάλλευση των ευκαιριών αγορών που θα παρουσιάζονται για τη συνεχή μείωση του οριακού ανά μονάδα κόστους λειτουργίας της εταιρeίας.
-      Η στρατηγική εστίασης της εταιρeίας στη διαφοροποίησή της έναντι του ανταγωνισμού σε επίπεδο τόσο ποιότητας προϊόντος όσο παρεχόμενων υπηρεσιών/εξυπηρέτησης.